Bộ ghim cờ quốc gia – 291 cờ

400.000

Bộ ghim cờ 291 cờ bao gồm: 218 cờ quốc gia, 51 bang Mỹ, 13 bang Canada, 9 bang Úc.